Current Administrators

President
 1. Yan Chunhua
Secretary of LZU CPC Committee
 1. Ma Xiaojie
Permanent Vice Chairperson of University Council
 1. Wu Guosheng
Vice President
 1. Xu Shengcheng
 2. Pan Baotian
 3. Li Yumin
 4. Cao Hong
 5. Fan Baojun
 6. Wang Rui
 7. Sha Yongzhong
Vice Secretary of LZU CPC Committee
 1. Xu Shengcheng
 2. Cao Aihui
 3. Lin Haibo