Faculty

An Overview of the Scholars of LZU

LZU now has 15 teachers elected academicians of the Chinese Academy of Sciences and the Chinese Academy of Engineering, 10 are appointed as leading talents of the “Ten Thousand Talents Plan”. There are 18 distinguished professors awarded by the “ Yangtze River Scholars Program”, 22 winners of National Outstanding Youth Fund, 12 candidates selected in the National Millions Program, 8 leading young talents of the“Innovative Talents Development Project”, 4 winners of the “Teaching Masters Award” in higher education by the Ministry of Education, 5 leading youth talents of “Ten Thousand Talents Plan”, 4 youth candidates of “Yangtze River Scholar Program”, 23 winners of the national Science Fund for Outstanding Young Scholars and 129 Talents of the New Century honored by the Ministry of Education. At the provincial level, there are 27 Top Teachers of Higher Education and 88 Provincial Leading Talents.

Academicians of the Chinese Academy of Sciences
 1. Li Jijun
 2. Chou Jifan
 3. Li Can
 4. Yao Tandong
 5. Zheng Xiaojing
 6. Tu Yongqiang
 7. Yan Chunhua
 8. Zhang Zhaoxi
 9. Chen Fahu
 10. Ding Lin
Academicians of the Chinese Academy of Engineering
 1. Ren Jizhou
 2. Tang Zhongli
 3. Nan Zhibiao
 4. Zhou Xuhong
 5. Wang Rui
Leading Personnel of the Ten Thousand Talents Program
 1. Wang Rui
 2. Wang Wei
 3. Zhang Haoli
 4. Qin Yong
 5. Deng Jianming
 6. Xiong Youcai
 7. Bao Guoxian
 8. Wang Naiang
 9. Wu Wangsuo
 10. Gao Xincai
Distinguished Professors Awarded by the “Yangtze River Scholar Program”
 1. Yan Chunhua
 2. Zhou Youhe
 3. Chen Fahu
 4. Tu Yongqiang
 5. Wang Rui
 6. Wang Wei
 7. Li Fengmin
 8. Liu Jianquan
 9. Huang Jianping
 10. Zheng Binglin
 11. Luo Honggang
 12. Qin Yong
 13. Gou Xiaohua
 14. Pan Jianwei
 15. Zhang Qingming
 16. Wang Jizeng
 17. Hou Suiwen
Winner of the National Science Fund for Outstanding Young Scholars
 1. Zheng Xiaojing
 2. Tu Yongqiang
 3. Zhou Youhe
 4. Chen Fahu
 5. Wang Rui
 6. Li Fengmin
 7. An Lizhe
 8. Sun Donghuai
 9. Huang Jianping
 10. Liu Jianquan
 11. Pan Baotian
 12. Xue Desheng
 13. Wang Yuhua
 14. He Jinsheng
 15. She Xuegong
 16. Tian Wenshou
 17. Luo Honggang
 18. Wang Wei
 19. Zhang Haoli
 20. Liu Xiang
 21. Fan Chunan
 22. Dong Guanghui
National Candidate for the Millions of Talents Program
 1. Chen Fahu
 2. Zheng Xiaojing
 3. Tu Yongqiang
 4. Wang Rui
 5. Pan Baotian
 6. Liu Weisheng
 7. Wang Yanrong
 8. Yuan Zhanting
 9. Wang Wei
 10. Long Ruijun
 11. Xu Lili
 12. Liu Jinrong
Teaching Master of Higher Education Admitted by Ministry of Education
 1. Wang Naiang
 2. Zhou Youhe
 3. Wang Xilong
 4. Bao Guoxian
Top Young Talent of the Ten Thousand Talents Program
 1. Qin Yong
 2. Deng Jianming
 3. Liu Xiang
 4. Zhang Xingyi
 5. Qiu Qiang
Youth Candidates of “Yangtze River Scholars Program”
 1. Fan Chunan
 2. Deng Jianming
 3. Dong Guanghui
 4. Xiang Yun
Candidates of the Innovative Talents Program Recognized by the Ministry of Science and Technology
 1. Liu Xiang
 2. Wang Wei
 3. Deng Jianming
 4. Zhang Haoli
 5. Qin Yong
 6. Xiong Youcai
 7. Nie Junsheng
Winner of the National Science Fund for Outstanding Young Scholars
 1. Liu Xiang
 2. Wu Yi
 3. Zhang Jinlin
 4. Qin Yong
 5. Qiu Qiang
 6. Deng Jianming
 7. Fan Chunan
 8. Han Bing
 9. Huang Liang
 10. Fang Xiangwen
 11. Nie Junsheng
 12. Shao Xiangfeng
 13. Liu Yuxiao
 14. Sun Chunyou
 15. Zhao Changming
 16. Wang Xin
 17. Zhang Xingyi
 18. Xiang Yun
 19. Liu Zhipeng
 20. Liu Jianbao
 21. Guan Xiaodan
 22. Li Yu
 23. Chen Jianhui